AYDINLATMA METNİ

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası  Kullanım Şartları  Başvuru Formu

ASELNET HABERLEŞME A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla ASELNET HABERLEŞME A.Ş. (metnin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “ASELNET” olarak anılacaktır) tarafından, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bu konudaki haklarınıza ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

ASELNET’nin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Adres: Hilal Mah. Rabindranath Tagore Cad. 48/3 Çankaya/Ankara-Türkiye

Telefon: +90.312.4733672

E-posta: aselnet@hs03.kep.tr

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

ASELNET tarafından kişisel verileriniz; fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlara yan haklar ve menfaatler sağlanması, iş sürekliliğinin sağlanması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, ASELNET’in mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, çalışanı olduğunuz şirketin veya kurumun ASELNET ile olan iş ilişkisi kapsamındaki karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla zorunlu durumlarda ASELNET’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; yukarıdaki 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak; ASELNET’in müşterilerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, alt yüklenicilerine, yasal mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına ve yetkili tüzel kişilere aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ASELNET tarafından farklı iletişim kanalları (elektronik ortamda doldurduğunuz formlar, e-posta aracılığıyla ilettiğiniz belgeler ve bilgiler, telefonla ilettiğiniz bilgiler, fiziki ortamda doldurduğunuz formlar, fiziki olarak teslim ettiğiniz belgeler, yüz yüze sözlü olarak verdiğiniz bilgiler, güvenlik kamerası kayıtları, şirketimizle imzalanan sözleşmeler, giriş-çıkış turnike sistemleri) ile fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ASELNET tarafından; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olarak kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, ASELNET’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hak tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ASELNET’in meşru ticari menfaatleri için zorunlu olması sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

ASELNET’e başvurarak, kendi kişisel verilerinizle ilgili, ASELNET tarafından;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili başvurunuzu, ASELNET’nin internet sitesinde https://www.aselnet.com.tr/wp-Content/uploads/2021/09/basvuru.docx adresindeki Başvuru Formunu doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden biriyle ASELNET’e iletebilirsiniz.

Başvurunuzda belirttiğiniz talebiniz, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak size yanıt verilecektir. Ancak, verilecek olan yazılı yanıtın 10 sayfayı geçmesi halinde 10 sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL veya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edilebilir. Başvurunun, ASELNET’in hatasından kaynaklanıyor olması durumunda, alınmış bir ücret varsa, iade edilecektir.